آطراحی سایت

حمل بارهای پروژه ای

حمل بارهای پروژه‌ای Open Top ، Flat rack، Platform
این شرکت با داشتن دفتر و انبار اختصاصی در منطقه آزاد جبل علی (امارات) قادر به ارائه سرویس Cross Stuffing می‌باشد.
قادر به ارائه سرویس برای بارهای پروژه ای که نیاز به کانتینر‌های مخصوص دارد، از مبدأ خاور دور، شبه قاره هند و حوزه خلیج فارس به بندرعباس و بالعکس می‌باشد.