آطراحی سایت

حمل بارهای یخچالی

قادر به ارائه سرویس برای بارهای یخچالی و حساس مانند: ماهی، میگو، میوه از مبدأ بندر عباس به مقصد حوزه خلیج فارس، شبه قاره هند، خاور دور و اروپا و بالعکس به بنادر ایران.